Hopp til hovedinnhold
x

Om ACRAS

Om prosjektet

Immigrasjon har økt dramatisk den siste tiden, også blant barn I skolealder. Å skulle møte og ivareta behovene til elevene i et mangfoldig, flerkulturelt klasserom er utfordrende for lærere på alle nivå i utdanningssystemet, både i Europa og Internasjonalt. I følge teori om culturally responsive assessment vil de vurderingsformene som brukes i skolen, mest sannsynlig diskriminere etniske minoriteter. Culturally responsive assessment kan oversettes med kulturelt responsiv vurdering og handler om at vurderingen tar hensyn til elevens kulturelle bakgrunn. At vurderingsformene ikke tar hensyn til elevenes bakgrunn, er særlig synlig når det brukes tester og prøver til å vurdere elevenes kunnskaper, kompetanse og ferdigheter i overgangssituasjoner i utdanningsløpet (for eksempel mellom ungdomsskole og videregående skole). Det er i disse overgangene elevenes fremtid stakes ut.  

I stedet for et “en-størrelse-passer-alle” mentalitet ønsker ACRAS prosjektet å utvikle metoder for kulturelt responsiv vurdering som gir mulighet for differensiering og tilpasning, og der læring kontekstualiseres på kulturelt passende måter. 

Strategier som tidligere har vært foreslått benyttet til kulturelt responsiv vurdering, har inkludert  formative vurderingsmåter (Tichá & Abery, 2016), vurdering av kreativitet (Kim & Zabelina, 2015) og å bruke flere vurderingsformer samtidig for å kunne gi elevene ulike muligheter til å vise hva de har lært (Castagno & Brayboy, 2008; Qualls, 1998). Likevel har ingen tidligere studier, nasjonalt eller internasjonalt, sett på de ulike strategiene lærere bruker for å integrere kulturell responsive vurderingsformer i egen vurdering av elever. Det er heller ingen som har sammenligne verdien av de strategiene lærere bruker. I ACRAS ønsker vi, gjennom å samarbeide med et andre europeiske høyere utdanningsinstitusjoner, å utvikle et rammeverk for god praksis i vurdering av minoritets elever i tillegg til konkrete strategier for vurdering (presentert i form av en verktøykasse) for at lærere enklere skal kunne inkludere kulturelt responsiv vurdering i sin praksis. 

I den første fasen av studiet benyttes et spørreskjema for å utforske metoder og prinsipper for vurdering  lærere tar i bruk med elever med migrasjonsbrakgrunn. Dette spørreskjemaet vil henvende seg rektorene på et utvalg skoler i hvert av deltakerlandene (til sammen 480 skoler). Etter spørreundersøkelsen vil 12 skoler per land bli valgt ut til å delta i en case study. 

I case studien vil vi undersøke hvilke opplevelser ulike aktører i skolen (rektorer, lærere, elever og foreldre) har av vurdering. Case studien har et multi-metode design (for eksempel intervjuer og vurderingslogger). 

Basert på funn fra spørreundersøkelsen og case studien vil identifiserte strategier og mulige fallgruver i vurdering bli beskrevet og sammenholdt i et rammeverk for god praksis i  kulturelt responsiv vurdering. 

4224 elever i fire land

Prosjektmål

ACRAS har åtte målsetninger

1. Vurdering

2. Informasjon

3. Rammeverk

4. Case study


5. Verktøykasse

6. Lærerutdanning

7. Evaluering

8. Rapport